Az adatkezelő

Az adatkezelő adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Az adatkezelő megnevezése:Nagy Ildikó
A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlására szolgáló elérhetőségek:Nagy Ildikó
4080 Hajdúnánás, Sugár út 7.
hello@guntervendeghaz.hu

Vendégek adatainak kezelése szálláshely foglalás céljából

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

Jelen adatkezelés célja:A szálláshely szolgáltatás teljesítése
 

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A jelen adatkezeléssel érintett természetes személyek köre:Vendég
Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:Név, e-mail cím, telefonszám, ország, irányítószám, város, extra szolgáltatások, vendégek száma, igényelt érkezési és távozási dátum, szobatípus, foglalás összege, megjegyzések

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

Jelen adatkezelés jogalapja:Szerződés teljesítése – 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
Jogalap indoklása, azaz az adatkezelést meghatározó jogszabályok vagy GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelést megalapozó jogos érdek, b) pont esetén az adatkezelést indokló szerződésA szálláshely szolgáltatást igénybe vételére irányuló szerződés előkészítése érdekében szükséges a foglalási adatok kezelése.
Személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése esetén a személyes adatok különleges kategóriájának megnevezése:Nem különleges adat
Az különleges adatok kezelésének további feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján:Nem releváns

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő meghatározására irányadó szempontok:A szerződés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint.
 

EGYÉB FELTÉTELEK

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Nem lehetséges a szálláshely előzetes lefoglalása.
Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) bek. e) pontraAz adatszolgáltatás kötelező
A GDPR 6.cikk (1)bek b) és c) jogalap használata esetén az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e?Az adatszolgáltatás kötelező

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

Jelen adatkezelés során igénybe vett további adatfeldolgozók:Appartman PMS Technologies Kft. (adószám: 27441792-2-05, székhely: 3557 Bükkszentkereszt, Dózsa utca 2.; honlap: www.appartman.hu )
Az adatfeldolgozó által az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusaiA jelent tájékoztatóban megjelölt személyes adatok tárolását végző www.appartman.hu alkalmazás üzemeltetése.
Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel történik közös adatkezelés:Nem releváns
Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres adattovábbítás történhet az alábbi címzettek irányába:A Hotjar Ltd. (Level 2 St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta; felé történik a Hotjar webanalitika szolgáltatás használata során az alkalmazás által által gyűjtött használati adatok (ip cím, kliens technikai adatok, felhasználói viselkedés) továbbítása.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

Az érintettek jogainak védelme

Az Adatkezelő az Érintett GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatási jogának gyakorlását a jelen adatkezelési tájékoztató elektronikus közzétételével segíti.

Az Adatkezelő a személyes adat megszerzésének időpontjában vagy az Érintettel történő első kapcsolatfelvételkor rendelkezésre bocsátja jelen Adatkezelési Tájékoztató elektronikus elérhetőségét vagy – az Érintett kérésére – egy nyomtatott példányát.

Az Érintettek ezen kívül részletes felvilágosítást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről a megadott elérhetőségeken, illetve ugyanoda nyújthatják be az érintetti jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket.

Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában – a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási jogon túlmenően – az alább felsorolt jogok illetik meg. Az Adatkezelő a kérelmeket (feltéve, hogy a kérés összetettsége vagy a kérelmek száma miatt hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

a) Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten:

– az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról,

– az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,

– a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

– az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről,

– az Érintett joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről,

– arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei.

Hozzáférési joguk gyakorlása keretében – a GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján – az Érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az Adatkezelőtől a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát.

b) Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulása visszavonása, az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelőre vonatkozó – uniós, vagy tagállami jogból eredő – kötelezettsége fennállása, az adatkezelési cél megszűnése, vagy ha az Érintett tiltakozási joga gyakorlása esetén nincs jogszerű ok az adatkezelésre, továbbá a közvetlen üzletszerzés érdekében gyűjtött adatkezelés elleni tiltakozás során az Adatkezelőtől adatai törlését kérje.

A személyes adatok törlése iránti kérelmet az Adatkezelő abban az esetben nem teljesíti, ha jogszabály a személyes adatok tárolására kötelezi, és a jogszabályban meghatározott adatkezelési (adatmegőrzési) határidő még nem telt le.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

e) Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikke alapján az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] vagy szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] jogalapon és automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja.

Az e pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelési rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, ha az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését a szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatósághoz való jogra vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátásához szükséges.

g) Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján az Érintett – amennyiben a különös adatkezelési tájékoztató szerint az adott adatkezelés tekintetében automatizált döntéshozatalra (ide értve a profilalkotást is) kerül sor – az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, kérheti továbbá, hogy az álláspontját a döntéshozatal során kifejthesse, illetve kifogást nyújthat be a döntés ellen. Jelenleg az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, profilalkotást.

h) Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat a közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont] szükséges, továbbá az Adatkezelő jogos érdekén [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alapuló adatkezelés ellen. Tiltakozás benyújtása esetén a személyes adatok továbbkezelésére csak akkor kerül sor, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslathoz való jog

a) Adatvédelmi tisztviselő

Az Érintett bármikor az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, ha a személyes adatai kezelésével, védelmével vagy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatban kérdése van, vagy panasszal élne.

b) Az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9,

Tel.: 06 1/391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838,

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu,

honlap: http://naih.hu/

c) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden Érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait az Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó megsértette.

A per elbírálása az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék, azaz a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el.